Overzicht verkiezingsprogramma’s 2021

Inmiddels zijn de meeste verkiezingsprogramma’s verschenen. We wachten alleen nog op CU, PVV, DENK en FvD. Wij hebben iedere partij onze standpunten over woonvormen, mantelzorgondersteuning, risicoreductie, inrichting zorgstelsel, langer meedoen voor mensen met dementie en eHealth meegegeven. Hier beschrijven we het totaaloverzicht van de programma’s en hoe de partijen tegenover deze thema’s staan

Meest opvallend:

 • De SGP heeft een volledig hoofdstuk gewijd aan dementie. Hierin zetten zij een aantal punten uiteen, die grotendeels overeenkomen met de speerpunten van Alzheimer Nederland.
  • Zo wil de SGP dat het Deltaplan Dementie wordt voorgezet en uitgebreid. De SGP wil dat de overheid streeft naar een dementievriendelijke samenleving.
  • De partij wil dat de bekendheid en kwaliteit van de casemanager dementie wordt bevorderd.
  • De SGP wil dat de overheid investeert in kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie.
 • CDA wil een budget van drie keer 100 miljoen beschikbaar stellen om onderzoek naar kanker, obesitas en Alzheimer te bevorderen.
 • CU wil komende kabinetsperiode € 1 miljard beschikbaar stellen voor 80.000 ouderenwoningen. Er zijn nieuwe woonzorgconcepten nodig om de verpleeghuissector te ontlasten en beter aan te sluiten bij de wensen van ouderen. Gemeenten moeten bovendien worden verplicht om ouderenwoningen te realiseren.
 • De inbreng van Alzheimer Nederland op de gebieden van mantelzorg en kleinschalige woonvormen vindt breed weerklank onder de partijen. Deze onderwerpen komen terug in nagenoeg alle conceptverkiezingsprogramma’s. Ook e-health en digitalisering in de zorg komt in het merendeel van de programma’s voor.

Hoe staan de partijen tegenover deze thema's?

Mantelzorg

Mantelzorg is een thema dat leeft bij alle partijen. Alle partijen willen dat mantelzorgers beter worden ondersteund en dat overbelasting wordt vermeden. Dit sluit goed aan bij de oproep van Alzheimer Nederland.

 • VVD: overbelasting onder mantelzorgers moet worden tegengegaan door actiever vervangende zorg aan te bieden.
 • CDA: het CDA wil het aanbod van respijtzorg vergroten en betere afspraken in Cao’s voor mantelzorgers.
 • D66 wil een mantelzorgakkoord sluiten waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting onder mantelzorgers te voorkomen. Ook D66 wil betere afspraken in Cao’s voor mantelzorg en verlof.
 • GroenLinks: mantelzorgers van thuiswonende ouderen krijgen de ondersteuning die ze verdienen.
 • SP: wil een gemeentelijk basispakket invoeren, onder andere voor mantelzorg en respijtzorg.
 • PvdA: wil het mantelzorgverlof en het aantal plekken voor respijtzorg uitbreiden.
 • PvdD: wil mantelzorgers extra financieel ondersteuning en overbelasting tegengaan.
 • SGP: wil mantelzorgers beter belonen en ondersteunen en meer respijtzorg mogelijk maken.
 • 50PLUS vindt dat mantelzorgers goede ondersteuning moeten krijgen.
 • CU: mantelzorgers worden ondersteund met mantelzorgverlof, een steunpunt mantelzorg in elke gemeente, mantelzorgsparen en steun in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg die tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar is.
 • PVV: knellende regels voor mantelzorgers wegnemen o.a. door ouderenzorg in één zorgwet te regelen.

Wonen en zorg

De urgentie van het bouwen van geschikte (kleinschalige) woningen voor ouderen vindt bij het merendeel van de partijen weerklank. De noodzaak hiervan wordt breed onderkend.

 • VVD wil meer investeren in toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen.
 • CDA wil meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen, zoals hofjes en kleinschalige appartementencomplexen.
 • D66 wil meer seniorenwoningen bouwen. Daarom moet volgens D66 iedere gemeente zorgen voor voldoende levensloopbestendige bouw.
 • GroenLinks: er moeten extra passende seniorenwoningen komen. GroenLinks wil de ontwikkeling van nieuwe en gezamenlijke woonvormen stimuleren.
 • SP: wil dat ouderen kunnen kiezen voor goede zorg thuis, of een plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis.
 • PvdA: wil meer geschikte woningen voor ouderen bouwen. Er moeten levensbestendige woningen komen waarin wonen en zorgt wordt gecombineerd. PvdA noemt in dit opzicht alternatieve woonvormen voor ouderen.
 • PvdD: wil kleinschalige bouwen en zorgen voor voldoende faciliteiten voor thuiswonende ouderen.
 • SGP: zet in op meer woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen, zoals geclusterde en collectieve woonvormen en wooncombinaties.
 • 50PLUS: er moeten meer kleinschalige woonvormen met zorg worden gebouwd.
 • CU: komende kabinetsperiode € 1 miljard beschikbaar stellen voor 80.000 ouderenwoningen (ouderenhofjes en generatiewoningen)
 • PVV: tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en aangepaste woningen voor thuiswonende ouderen, en een minister voor ouderenhuisvesting.

E-health

Ook e-health en digitalisering in de zorg hebben een belangrijke plek in de verkiezingsprogramma’s. Het merendeel van de partijen noemt het expliciet in het programma, omdat het zorg thuis beter mogelijk kan maken. PvdA heeft het expliciet over de rol van domotica.

Inrichting zorgstelsel

CDA, GroenLinks, PvdD en SP willen de marktwerking in de zorg terugdringen.

De ontschotting van de zorg staat bij meerdere partijen op het programma. D66 wil in plaats van een hoofdlijnenakkoord per sector één landelijk sector-overstijgend akkoord. De SGP vindt dat de drie zorgwetten (Wmo, Wlz en Zvw) samenwerking bemoeilijken en wil op termijn toe naar verdergaande ontschotting. Ook CU wil ontschotting van de zorg. Ook wil het CU dat er geen verschil is tussen de eigen bijdrage vanuit de Wmo en Wlz voor thuiswonende mensen met dementie.