Collecteprotocol regionale afdelingen

Sinds 2007 is er een landelijk collecteprotocol waaraan alle landelijk collecterende fondsen – waaronder Alzheimer Nederland- zich gecommitteerd hebben. Collectebussen zijn bedoeld voor giften bestemd voor Alzheimer Nederland. De bussen dienen altijd verzegeld te zijn en volgens het protocol geopend en geteld te worden.

Collecteprotocol voor de regionale afdelingen

Voor de regionale afdelingen is er een collecteprotocol, de penningmeester van de afdeling is verantwoordelijk voor deze collectebussen.  

Beheer collectebussen

Alle regionale afdelingen en Alzheimer Cafés hebben een collectebus. Alle collectebussen van de regionale afdeling –dus ook die in de Alzheimer Cafés- worden door de landelijke organisatie geregistreerd op naam van de penningmeester van de regionale afdeling. De penningmeester weet waar de bussen in de afdeling staan. Hij/zij is verantwoordelijk voor de collectebussen en de verzegelingen. De penningmeester kan het verzegelen en het tellen van de opbrengst van de collectebussen delegeren aan het Alzheimer Café. Voorwaarde is dat de verzegeling, de telling en afwikkeling volgens protocol plaatsvinden. De opbrengst van de collectebus wordt, na telling door twee personen van de afdeling / Café, volgens het protocol- overgemaakt naar de rekening van de afdeling.

Aantal collectebussen en verzegeling

In alle Alzheimer Cafés staat maximaal één collectebus. De collectebussen zijn altijd verzegeld. Tenminste één keer per jaar (voor eind december) ontvangen de penningmeesters nieuwe verzegelingen. Net zoveel als het aantal collectebussen dat in het beheer is van de regionale afdeling. De medewerker Collectebureau zorgt voor de verzending van de verzegelingen. Elk jaar wordt een andere kleur verzegeling gebruikt. Afdelingen of Alzheimer Cafés die de collectebus vaker willen legen doen dat via de penningmeester van de regionale afdeling. Die vraagt de verzegelingen op via collecte@alzheimer-nederland.nl. Een collectebus wordt alleen gebruikt als deze verzegeld is.

Opbrengst collectebus afdeling

De opbrengst van de collectebus wordt gestort op de rekening van de regionale afdeling, onder vermelding van de activiteit waar de collectebus is gebruikt. De opbrengst is bestemd voor de regionale afdeling van Alzheimer Nederland.

N.B.: De collectebussen zijn niet bedoeld als kas. Voor opbrengsten of betalingen kan de bus niet worden gebruikt.

Opbrengst collectebus Alzheimer Café

De opbrengst van de collectebus in het Alzheimer Café is bestemd voor de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Bezoekers worden uitgenodigd hun bijdrage in de collectebus te doen. Een werkgroep van een Alzheimer Café stuurt de penningmeester van de regionale afdeling eens per jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Ook in een Alzheimer Café zijn de collectebussen verzegeld en worden ze volgens protocol geopend en geteld. De opbrengst wordt overgemaakt naar de rekening van de regionale afdeling, onder vermelding van de naam van het Alzheimer Café.

Afwikkeling en verantwoording

Voordat het geld geteld wordt, is het belangrijk dat je op de volgende punten let:

  • De verzegeling moet intact zijn
  • Controleer de bussen op achtergebleven papiergeld

Alle landelijk collecterende instellingen zijn verplicht de opbrengst van elke bus te administreren. Het tellen gebeurt verplicht in aanwezigheid van een tweede persoon. Ook de verzegeling moet worden verbroken in aanwezigheid van minimaal een tweede persoon. Na het verbreken van de zegel wordt de collectebus direct door twee personen geteld en geregistreerd. Het telbriefje met daarop de opbrengst wordt door beide personen ondertekend (inclusief namen, datum en plaats). Download telbriefje.

Overmaken opbrengst collectebus

De opbrengst van een collectebus is bestemd voor de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Het volgens het protocol getelde geld wordt altijd overgemaakt naar de rekening van de regionale afdeling, o.v.v. de activiteit en de plaats waar de collectebus is gebruikt. De afdeling bepaalt voor welke activiteit in haar activiteitenplannen zij het geld wil besteden.

Collectebus particuliere acties

Voor acties van particulieren zijn giftboxen beschikbaar in drie versies, één voor feestelijke gelegenheden, één voor uitvaarten en één voor acties. De giftboxen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De giftboxen worden aangevraagd via de website (www.alzheimer-nederland.nl) of via de publieksservice van Alzheimer Nederland (033 – 303 25 02). Deze route is ook van toepassing als de aanvraag via een afdeling binnenkomt. De penningmeester van de afdeling is niet verantwoordelijk voor de routing van de giftboxen. Als er acties zijn waarvoor bovengenoemde giftboxen niet toereikend zijn blijft de bestaande procedure via opsturen van verzegelde bussen en inname via de collecte-organisatie intact.

Meer informatie

Bij de download tref je het collecteprotocol regionale afdelingen aan. De penningmeester is verantwoordelijk voor de collectebussen binnen zijn/haar afdeling. Voor meer informatie of vragen over het gebruik van een collectebus binnen je afdeling en Alzheimer Café, kun je terecht bij je regiocoördinator.

Download collecteprotocol regionale afdeling