Hoe ver staat het met de nieuwe (concept) zorgstandaard dementie?

Al een jaar wordt gewerkt aan een nieuwe zorgstandaard dementie. De zorgstandaard dementie beschrijft wat goede dementiezorg is. Belangrijk is dat er overeenstemming is over de inhoud tussen alle partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. De huidige versie dateert inmiddels van 2013.

In een werkgroep van professionals, verzekeraars, kennisinstituten en Alzheimer Nederland is hard gewerkt aan een nieuwe zorgstandaard. Alzheimer Nederland liet zich bovendien tijdens het traject adviseren door een enthousiaste klankbordgroep van belangenbehartigers. Daarnaast heeft Alzheimer Nederland een focusgroep van mensen met dementie en mantelzorgers gehouden. De conceptversie was in mei gereed. Wat is nieuw aan deze conceptversie? De theoretische basis voor deze standaard is persoonsgerichte zorg (model van Kitwood) en integrale zorg (model van Valentijn). De zorgstandaard bestaat nu ook uit 24 aanbevelingen. Er zijn bijvoorbeeld specifieke aanbevelingen voor ziekenhuiszorg opgenomen. Er zijn ook 12 kwaliteitsindicatoren opgesteld, zodat proces, structuur en uitkomsten kunnen worden gemonitord.

Publieksversie

Alzheimer Nederland zal de publieksversie verzorgen. Vanuit de focusgroepen van onze doelgroep is verzocht om een korte en bondige tekst. Daar gaan wij natuurlijk voor zorgen.

In juli was de autorisatiefase, het instemmingsproces. Bijna alle partijen zijn akkoord gegaan, behalve Actiz, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland. Zij hebben methodologische bezwaren, vinden de 12 kwaliteitsindicatoren een te hoge bureaucratische last en vinden de leesbaarheid voor professionals te lastig. Er zijn overigens geen inhoudelijke bezwaren.
Op 9 september was er weer een werkgroepbijeenkomst van de zorgstandaard om te besluiten hoe we samen verder gaan, want het is wel een gezamenlijk proces. Iedereen is het erover eens dat de zorgstandaard er moet komen, maar wel met een tussenstap.

Proefimplementatie

Er zal een traject van proefimplementatie gaan lopen in 5 dementienetwerken, te weten Den Haag, Twente, Drenthe, Noord-Holland Noord en Eindhoven. Deze netwerken gaan ook met de kwaliteitsindicatoren aan de slag en zullen laten weten of dit werkbaar is. Daarnaast zal nog separaat naar methodologie en leesbaarheid gekeken worden. Hiervoor komen aangepaste teksten.

Nog even geduld dus voor de nieuwe standaard. Verwacht wordt dat de nieuwe standaard eind 2020 opgeleverd kan worden. Goed om te weten dat de huidige zorgstandaard dementie uit 2013 nog prima voldoet en wij zeker hier goed mee vooruit kunnen.

Wil je de conceptversie van mei 2019 inzien? Stuur dan een mail aan belangenbehartiging