Inbreng van Alzheimer Nederland aan de Tweede Kamer voor het corona debat

Inbreng van Alzheimer Nederland aan de Tweede Kamer voor het corona debat

Elke week vergadert de Tweede Kamer over het coronavirus. Alzheimer Nederland raadpleegt de achterban en informeert de Tweede Kamer. Deze week wordt er aandacht gevraagd voor 4 punten. 

1. Alzheimer Nederland roept op om de diagnosestelling van dementie weer op te starten. Alleen zo kunnen mensen hulp, ondersteuning en zorg krijgen. Anders is er later meer zorg nodig en gaat de persoon met dementie mogelijk hard achteruit. 

2. Alzheimer Nederland vraagt aandacht voor alternatieve ondersteuning en de informatie die hierover bekend is. Er komen richtlijnen voor dagbesteding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Daar is Alzheimer Nederland erg blij mee en daar is ook op gestuurd. Nu moet de informatie nog bij de mensen terecht komen. Mensen moeten weten wanneer zorg geleverd kan worden, en welke alternatieven er zijn. 

3. De situatie in verpleeghuizen is helaas nog altijd schrijnend. Familie is erg bezorgd dat verpleeghuizen overgaan tot opsluiting of sedatie van patiënten met dementie. Dit mag nooit het uitgangspunt zijn bij mensen met dementie. Een richtlijn over de aanpak bij coronabesmettingen in het verpleeghuis is nodig en goede voorbeelden kunnen de basis hiervoor zijn.

4. Alzheimer Nederland is blij dat er in de nieuwe verdeelsleutel voor beschermingsmiddelen meer aandacht is voor zorgpersoneel in wijkverpleging, thuiszorg en verpleeghuis. Het is belangrijk dat zorgpersoneel ook buiten het ziekenhuis hun werk veilig kan doen. Wij missen hierbij echter aandacht voor mantelzorgers. Daarom vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de positie van de mantelzorgers in het verdeelmodel van de beschermingsmiddelen.