Dossier: Passende activiteiten

Nieuw onderzoek zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

Movisie heeft  onderzoek gedaan naar wat er nodig is om het aanbod van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie in gemeenten te versterken. Vanuit de gemeenten is gekeken naar wat het aanbod voor mensen met dementie én hun naasten bevordert en belemmert.

Voor het onderzoek heeft Movisie drie gemeenten als casus gepakt. Uit de casussen blijkt dat het belangrijk is dat de activiteit laagdrempelig, vertrouwd en veilig is. Voor een goed aanbod moet ook worden samengewerkt tussen formele en informele zorg. Daarnaast is het goed om de samenwerking te zoeken met partners als (sport)verenigingen en kunst- en cultuurverenigingen.

Een persoonsgerichte aanpak, ontmoetingen in de eigen buurt of wijk en goed partnerschap tussen beleid en uitvoering kunnen het aanbod bevorderen. Daarnaast noemt het onderzoek ook dat het belangrijk is dat mensen met dementie zo vroeg mogelijk in beeld zijn, waarbij aandacht is voor de diversiteit van de groep. Professionals zouden de vrijheid moeten krijgen om verbinding en samenwerking te organiseren, en creativiteit en ondernemerschap moet daarbij de ruimte krijgen.

Belemmerende factoren

Het onderzoek noemt ook factoren die het aanbod kunnen belemmeren. Zo zijn verenigingen lang niet altijd goed op de hoogte van dementie. Dat geldt bovendien breder; er is nog te weinig bewustwording in de samenleving en er zijn nog veel vooroordelen over mensen met dementie. Het onderzoek noemt ook nog dat menskracht en vervoer vaak lastig te regelen zijn, waarbij vooral inzet en betrokkenheid op langere termijn schaars zijn. Als laatste noemt het onderzoek dat er vaak weinig aandacht is voor verschillende groepen mensen met dementie, zoals bijvoorbeeld jonge mensen met dementie.

Zinvolle daginvulling is erg belangrijk voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland  pleit voor voldoende passende activiteiten voor mensen met dementie, die nu nog vaak aanbodgericht zijn, in plaats van vraaggericht. Alzheimer Nederland is blij met de inzichten die het onderzoek van Movisie biedt. Het is nu aan de gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen om het aanbod te verbeteren.