SCP: Zorgen over belasting van mantelzorgers bij dementie

Op de foto: Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

4 juli 2018 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft afgelopen week het rapport over de landelijke evaluatie Hervorming Langdurige Zorg gepubliceerd. Het SCP heeft hierbij gekeken naar de ondersteuning en zorg uit de Wmo, de Zvw en de Wlz. Vooral voor mensen thuis zijn er verbeterpunten volgens het SCP, juist als het gaat om mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland herkent de signalen uit het rapport en roept partijen op zich, middels het Pact voor de Ouderenzorg, in te zetten voor verbetering.

Mantelzorgondersteuning moet beter

Meer ondersteuning van mantelzorgers kan overbelasting verminderen of zelfs voorkomen, aldus het SCP. Het SCP maakt zich zorgen over de toename in belasting voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zorgen die gedeeld worden door minister De Jonge van het ministerie van VWS. Mantelzorgers van mensen met dementie geven aan dat zij de zorg voor hun naasten maximaal een halfjaar vol kunnen houden, in tegenstelling tot andere mantelzorgers die aangeven de zorg langer vol te kunnen houden. Uit onderzoek van Alzheimer Europe kwam eerder ook naar voren dat mantelzorgondersteuning in Nederland nog niet op orde is.

Werken aan kennis over dementie

In het onderzoek geven vooral mantelzorgers van mensen met dementie aan dat ziekte specifieke kennis soms ontbreekt bij gemeenten en zorgverleners. Gemeenten zijn volgens het SCP nog zoekende naar nieuwe vormen van dementiezorg en ondersteuning, zoals dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Wel ziet het SCP steeds meer samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars, vaak over dementie. Een goede ontwikkeling, aldus Alzheimer Nederland. In het boekje Langer Meedoen heeft Alzheimer Nederland 10 inspirerende voorbeelden verzameld over ondersteuning en zorg voor mensen met dementie.

Cliëntondersteuners beter benutten

Het SCP ziet een belangrijke rol weggelegd voor de cliëntondersteuners die de toegankelijkheid van zorg kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek. Zelfs bij hulpverleners is dit relatief onbekend ondanks het feit dat deze rol in de wet is vastgelegd. Alzheimer Nederland ziet dat in de praktijk de casemanager dementie de rol als onafhankelijk cliëntondersteuner regelmatig vervult. Het is goed als bij deze praktijken van korte lijnen wordt aangesloten.

Tot slot maakt ook het SCP zich ook zorgen over de aanhoudende problemen door de zorgval. Huisartsen geven in het rapport aan dat zij minder snel doorverwijzen voor een indicatie voor de Wlz, omdat mensen dan te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage. Zorgwekkend, aldus Alzheimer Nederland. Wij hopen dat de minister op korte termijn zorgt voor een structurele oplossing voor de zorgval! De oplossing van Alzheimer Nederland: laat de Wlz-indicatie pas ingaan na de verhuizing naar het verpleeghuis.

Tips voor verdieping:

-Alzheimer Nederland heeft haar adviezen over langer thuis verwoord in de focusbrief 2018 voor gemeenten. Hierin zijn ook adviezen opgenomen over de casemanager dementie, keukentafelgesprek en zorgval.

-Vind je het interessant om het interview heer Kim Putters, directeur SCP te lezen hierover, kijk dan hier