Volgende stappen in implementatie Zorgstandaard dementie

Het is zover! De implementatie van de Zorgstandaard dementie wordt landelijk en regionaal opgepakt. Alzheimer Nederland neemt deel in de kerngroep samen met Dementie Netwerk Nederland (DNN), Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, V&VN. De trekker van de implementatie is DNN. Voor de voortgang en borging zijn zij op zoek naar een landelijke coördinator. Deze komt in dienst bij DNN en de kerngroep is inhoudelijk leidend.

In de afgelopen periode is door de kerngroep een werkplan gemaakt. Hierin zijn twee sporen: 

  1. Regionale leer-werkbijeenkomsten voor regionale implementatieteams
  2. Individuele adviestrajecten. De verdere uitwerking volgt nog.

Regionaal zijn jullie, de regionale afdelingen, onze vertegenwoordigers. Julie Meerveld (manager belangenbehartiging en regionale hulp) en Josephine Lambregts (belangenbehartiger) zijn jullie contactpersonen en vraagbaken over de Zorgstandaard dementie. 

Op 31 oktober is er het Nationaal Dementie Congres met als thema: Langer meedoen doen we samen. Alzheimer Nederland verzorgt hier een workshop samen met DNN en Verenso. Je kunt gratis deelnemen en naar Rotterdam komen of online deelnemen. Ook online kun je vragen stellen.

Onze standpunten

De Zorgstandaard dementie is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt wat goede zorg en ondersteuning bij dementie is. De Zorgstandaard dementie maakt wat je mag verwachten van hulpverleners. Je leest ook wat je zelf kunt doen. Alzheimer Nederland heeft de tekst voor professionals vertaald voor mensen met dementie en hun naasten. In 10 punten. Welke zijn de belangrijkste om het thuis vol te houden? Dat weten we dankzij de tweejaarlijkse peilingen met de Dementiemonitor Mantelzorg. De top 3 is:

  1. De casemanager dementie,
  2. Hulp bij het huishouden
  3. Thuiszorg.

Mensen hebben echt hulp nodig om te leven met dementie. De zorgstandaard dementie zegt veel over hoe de hulp geboden dient te worden. 

Ingevoerd mag je verwachten dat je tijdige en duidelijke informatie krijgt, professionals je klachten serieus nemen en dat je een snelle en juiste diagnose krijgt. Dat je een casemanager dementie aangeboden krijgt en dat die helpt om actief te blijven en je eigen keuzes te maken en met je praat over wat nu en wat later. Dat ook je naaste of je partner ondersteund wordt.  

2 voorbeelden uit de publieksversie: 

Bij (een vermoeden van) dementie is het belangrijk dat je snel duidelijke informatie krijgt. Jouw klachten worden dan sneller ontdekt zodat je eerder hulp krijgt. Je mag rekenen op uitleg. En wat kun je zelf doen? Blijf niet met onzekerheid rondlopen, laat je informeren 

Mensen met dementie vinden het belangrijk dat er mét hen wordt gesproken en niet óver hen. En dat gekeken wordt naar wat men nog wel kan. Je mag erop rekenen dat hulpverleners en anderen in de omgeving hieraan denken. Wat kun je zelf doen? Benadruk wat je nog wel wil en kan en wees open over de ziekte. Zorg dat je mee kunt praten en meebeslist. Hulpverleners houden rekening met angst, verdriet, boosheid en ontkenning. 

Voor meer informatie neem contact op met: