Wetsvoorstel voor meer hulp bij stemmen naar Raad van State

Op dit moment kunnen alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen, hulp krijgen in het stemhokje. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil hulp in het stemhokje mogelijk maken voor iedereen die daarom vraagt. Bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die laaggeletterd zijn. Een stembureaulid zal deze kiezers hulp bieden. Dat staat in het wetsvoorstel dat de minister gaat voorleggen aan de Raad van State voor advies.

Hulp vragen

Door te regelen dat alle kiezers die daarom vragen hulp kunnen krijgen, is de verwachting dat meer kiezers in de gelegenheid worden gesteld zelf hun stem uit te brengen. Het voornemen is om eerst bij een verkiezing te experimenteren en daarna te bekijken of de hulp landelijk kan worden ingevoerd. Bij de eerste verkiezing na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is het voornemen in circa 15 gemeenten te experimenteren.

Het wetsvoorstel ‘Bijstand in het stemhokje’ sluit aan bij het VN-verdrag Handicap en bij de wens van verschillende organisaties, zoals het College voor de Rechten van de Mens, om hulp bij het stemmen in het stemhokje voor een bredere groep beschikbaar te maken. De afgelopen periode is uitvoerig met belanghebbende organisaties gesproken over hoe hulp in het stemhokje eruit zou moeten zien. Ook Alzheimer Nederland is over het wetsvoorstel geconsulteerd. Het standpunt van Alzheimer Nederland gaat echter verder dan het voorgestelde wetsvoorstel. Wij pleiten voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het stemproces voor mensen met dementie door o.a. ondersteuning van een vertrouwde begeleider in het stemhokje. Zo kunnen mensen met dementie zonder belemmeringen stemmen.