Coalitieakkoorden in vijf provincies

Is wonen voor ouderen en mensen met dementie een thema?

Ruim 3 maanden na de verkiezingen hebben vijf Nederlandse provincies - Limburg, Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland - nieuwe coalitieakkoorden gesloten. Deze akkoorden dienen als leidraad voor het provinciale beleid en geven inzicht in de prioriteiten en plannen van de nieuwe coalities. Na de verkiezingen hebben de voorzitters van de regionale afdelingen een lobbybrief gestuurd aan de onderhandelaars in de provincies om aandacht te vragen voor wonen met dementie. We hebben de nu gesloten akkoorden geanalyseerd op het thema wonen met specifieke aandacht voor ouderen en mensen met dementie. 

 1. Het coalitieakkoord van Limburg benadrukt de wens om een inclusieve provincie te creëren waarin iedereen passend kan wonen. Met betrekking tot ouderen en mensen met dementie is er een focus op het stimuleren van levensloopbestendige woningen en het bevorderen van sociale contacten in woonomgevingen. Er wordt samengewerkt met gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen om geschikte huisvesting en zorgvoorzieningen te realiseren. Ook is er in het akkoord aandacht voor het thema eenzaamheid onder ouderen. Heel opmerkelijk is dat in dit akkoord expliciet is vermeld dat de provincie samen met Alzheimer Nederland en andere relevante partners gaat werken aan een dementievriendelijke samenleving. 
   
 2. In Flevoland gaat de provincie gemeenten stimuleren om de diverse doelgroepen op te nemen in hun woonvisies en zo in te zetten op betaalbare appartementen (inclusief zorgwoningen) voor studenten, starters, alleenstaanden en senioren. 
   
 3. De coalitie van Zuid-Holland wil nieuwe en innovatieve vormen van woningen stimuleren. Ze hebben daarbij speciale aandacht voor woonunits met een kleinere woonoppervlakte. De provincie denkt hierbij bijvoorbeeld aan ‘tiny houses’, ‘kangeroo-woningen’ en woningen voor senioren zoals een knarrenhof. Die laatste woonvorm is interessant voor mensen met dementie.
   
 4. In Zeeland streven ze ernaar om in 2040 een toekomstbestendige woningvoorraad te hebben die in kwaliteit en kwantiteit maximaal aansluit bij de vraag. De provincie geeft daarbij in het bijzonder aandacht aan onze jongeren, ouderen, starters, kwetsbare groepen, internationale werknemers en nieuwe Nederlanders.
   
 5. Het coalitieakkoord van Gelderland streeft naar voldoende doorstroming op de woningmarkt. Daarvoor zijn voldoende verschillende soorten woningen nodig zodat mensen kunnen verhuizen naar woningen die beter passen bij hun wensen, en minder obstakels om daadwerkelijk te verhuizen. De mogelijkheden van bestaande woningen moeten optimaal benut worden.  Alle denkbare invullingen zijn bespreekbaar zoals mantelzorgwoningen, bakhuiswoningen en kangoeroewoningen.