Zorgarrangeur en de casemanager dementie

Begin maart maakte het ministerie van VWS bekend 8,9 miljoen uit te trekken voor de zorgarrangeur. Met dit geld kunnen gemeenten een zorgarrangeur aanwijzen die zorg uit meerdere domeinen kan toezeggen. Zo hoeft de cliënt niet meer naar de gemeente voor de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en naar de zorgverzekeraar voor wijkverpleging.

Proef

De afgelopen jaren werd er in drie gemeenten een proef gedraaid met de inzet van de arrangeurs, de resultaten zijn positief volgens de minister. Cliënten zouden beter geholpen zijn en er zijn minder mensen die gebruik maken van de wet langdurige zorg (Wlz). De proef wordt nu uitgebreid en gemeenten kunnen geld aanvragen om te experimenteren met de betere samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen. Hier is de regeling aan te vragen. 

Positie casemanager

Alzheimer Nederland maakte zich zorgen over de positie van de casemanager dementie met de komst van de zorgarrangeur. Volgens Alzheimer Nederland heeft de casemanager dementie goed zicht op de behoeften van mensen met dementie en hoeft er dus geen nieuwe functie in het leven geroepen te worden. Alzheimer Nederland heeft daarom een gesprek gehad met het ministerie van VWS, V&VN, BPSW en DNN. In dit gesprek kwam naar voren dat de zorgarrangeur geen nieuwe functie is, maar een nieuwe rol. De rol van zorgarrangeur kan door een wijkverpleegkundige, casemanager dementie of HBO-verpleegkundige worden vervuld en zij krijgen de mogelijkheid om vanuit zowel de Wmo als de Zorgverzekeringswet zorg toe te zeggen. Alzheimer Nederland is blij met de uitkomst van het gesprek.

Voor meer informatie neem contact op met: