Verzekering voor vrijwilligers

Collectieve landelijke verzekering

Een groot deel van alle 352 gemeenten in ons land heeft haar vrijwilligers sinds 1 januari 2009 collectief verzekerd via de vrijwilligerspolis van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Iedere gemeente wordt geacht haar vrijwilligers collectief te verzekeren tegen risico's die zij lopen bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. De gemeente ontvangt hiervoor gelden van de Rijksoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties als Alzheimer Nederland heeft het als bijkomend voordeel dat er kosten kunnen worden bespaard.

Als vrijwilliger hoef je in de meeste gevallen je niet bij je gemeente aan te melden: registratie als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland volstaat. Heel veel gemeenten bieden ‘hun vrijwilligers’ deze verzekeringsdekking aan. In de meeste gevallen heeft de gemeente via Centraal Beheer Achmea de zogenaamde Vrijwilligerspolis afgesloten. De deelnemende gemeenten zijn via internet te vinden. Deze verzekering kent een basis- en een plusvariant. In de basisvariant is een aansprakelijkheids- als ook een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering opgenomen. In de plusvariant komen daar bovenop nog de volgende verzekeringen: een verkeersaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen (niet van toepassing voor vrijwilligers van Alzheimer Nederland). Voor de afhandeling van claims kun je in de meeste gevallen terecht op de website van je gemeente. In heel veel gevallen kan de aanmelding van schadeclaims via een digitaal schadeformulier. Sommige gemeenten doen (nog) niet mee en een enkele gemeente had historisch een dergelijke verzekering al elders geregeld. Voor hen kunnen afwijkende condities gelden. Ook hiervoor vind je in de meeste gevallen nadere informatie op de website van de gemeente. Voor vrijwilligers is de invoering van één collectieve regeling een vooruitgang omdat er nu één pakket in bijna heel Nederland geldt, bovendien kunnen vrijwilligers bij schade en/of ongeval vanaf nu altijd bij hun eigen gemeente terecht. Let op: in geval van een schadeclaim neem je in alle gevallen in eerste instantie contact op met je gemeente. Voor deze verzekeringen geldt dat andere verzekeringsdekkingen (particulier/zakelijk) voor aanspraken op deze collectieve verzekering gaan (de zogenaamde secundaire dekking).

Aanvullende verzekering Alzheimer Nederland

Het pakket dat onder de collectieve landelijke vrijwilligersverzekering valt is op onderdelen beperkter dan het oorspronkelijke pakket van Alzheimer Nederland. Met onze verzekeraar is daarom afgesproken dat de bestaande verzekering van Alzheimer Nederland wordt omgezet in een aanvullende verzekering die dekking biedt tot het niveau van de “oude” verzekering.

Verzekering materialen

Daarnaast is er een collectieve verzekering voor materialen die eigendom zijn van de regionale afdelingen. Daar bij kun je denken aan een audio- of videoapparatuur voor het Alzheimer Café.  Goederen van de afdeling zijn verzekerd als je dit aan het secretariaat van Alzheimer Nederland doorgeeft en opstuurt:

  • Om wat voor apparatuur het gaat;
  • Merk en serienummer;
  • Aankoopdatum;
  • Aankoopbedrag;
  • De originele aankoopbon.

Het is raadzaam als afdeling hiervan een kopie te bewaren. De verzekering stelt eisen ten aanzien van de omgang met apparatuur (o.a. achter slot bewaren en deskundig gebruik).